Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Μια πρώτη νίκη, αλλά ο αγώνας των Καστελλιωτών συνεχίζεται!

Μετά τη δυναμική αντίδραση των Καστελλιωτών το Δασαρχείο της Άμφισσας αναγκάστηκε να πάρει πίσω την επαίσχυντη απόφασή του, που επέτρεπε την αποψίλωση -καταστροφή του βουνού που βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Ωστόσο τίποτε δεν έχει τελειώσει, όπως τονίζεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα των Κατοίκων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Χθες πετύχαμε μια μεγάλη νίκη.
Είναι νίκη όλων των Kαστελλιωτών, νίκη όλου του χωριού.
Δεν υπάρχει κανένας νικημένος Kαστελλιώτης.
Νίκησε η ομόνοια, η σοβαρότητα, η αποφασιστικότητά μας.
Νίκησε το γεγονός ότι είπαμε με το ψήφισμά μας τα πράγματα με το όνομά τους, ίσως για πρώτη φορά, και βάλαμε συγκεκριμένους στόχους....
Νικήθηκε η προσπάθεια εκβιασμού, εκφοβισμού, εμπαιγμού, παραπλάνησης, διχόνοιας, πολιτικαντισμού.
Νικήθηκαν αυτοί που με κάθε τρόπο προκλητικά και ξεδιάντροπα προσπάθησαν να μην πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση.
Νικήθηκαν αυτοί που από υπεύθυνες θέσεις υπέγραψαν την καταστροφή μας.
Δε θα επιτρέψουμε στους ανύπαρκτους και υπονομευτές να εκμεταλλευτούν τη νίκη μας για ιδιοτελείς σκοπούς.
Συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών μέχρι την τετάρτη 20 Μαρτίου ημέρα που θα επιδώσουμε το ψήφισμα στην Άμφισσα όπως έχουμε αποφασίσει.
Να διασφαλίσουμε τη συγκεκριμένη απόφαση αναίρεσης της προηγουμένης από κάθε μελλοντική προσπάθεια επαναφοράς του θέματος.
Ο λύκος όσο γυρνάει στον τόπο μας είναι επικίνδυνος.
Να διεκδικήσουμε την υλοποίηση των άλλων απαιτήσεών μας με βάση το ψήφισμα της συγκέντρωσης το οποίο έχει υπογραφεί από εκατοντάδες χωριανούς μας.
Η προσπάθεια συνεχίζεται.
Όλοι μαζί ενημερωμένοι, ενωμένοι και αποφασισμένοι.
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
 
Από  http://stoforos.blogspot.gr

Ανεκλήθη η απόφαση για τα Καστέλλια απο το Δασαρχείο, διέφυγε της προσοχής τους λένε μετά την κινητοποίηση των κατοίκων.

 ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθ.809/110687/17-7-2012 απόφασής μας περί «Έγκρισης επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση συνολικής έκτασης 75.895,00τ.μ. κλπ για την επιφανειακή εκμετάλλευση βωξιτών»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
- ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α.
Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.998/79 “περί προστασίας των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων της χώρας όπως ισχύουν σήμερα,...

β. Τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 187) και του Π.Δ. 138/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας»
γ. Την με αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Α
/2011) απόφαση του Γ.ΓρΑ.Δ.Θ.Στ.Ε περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματάι», στον Προϊστάμενο της Γεν. .Δ/νσης Δασών & Αγροτ. Υποθ. και στους προϊσταμένους Δ/νσεων και Δασαρχείων κλπ.»
δ. Την αριθ. 164818/2323/31-8-10 ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ-ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ με την οποία τροποποιήθηκε η αρ πρωτ. 176598/4446/22-12-03 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΥΠ .ΓΕΩΡΓΙΑΣ περί «έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κλπ» με διάρκεια ισχύος μέχρι 31-12-2015.
ε. Την αριθ .165384/405/30-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕ Κ365/Α’/17-2-2012) «Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης».
στ. Την αριθ. πρωτ.190/6-9-2011 αίτηση της μεταλλευτικής εταιρείας
S&Β Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. με την οποία ζητά την έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση για την επιφανειακή εκμετάλλευση βωξίτη συνολικού εμβαδού 75.895,ΟΟ τ.μ. εντός του μεταλλευτικού τομέα ΒΤ2/Ι στις θέσεις «Αλεφάντω 660 -Χώρος Α» 9.753,00 τ.μ., «Αλεφάντω 690-700, Χώρος Α» 32.205,50 τ.μ. και «Αλεφάντω 730-770-780, Χώρος Α» 33.936,50 τ.μ. Τ.Κ. Καστελλίων Τ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών,
ζ. Το αριθ. Δ8-Α/Φ. 16.13/26458/4596/21-11-2011 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με το οποίο η αιτούμενη επέμβαση θεωρείται ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την Εθνική Οικονομία,
η. Τις αριθ.70108/2224/12-3-2012 & 899/101203/5-6-2012 αναφορές του Δασαρχείου Άμφισσας με τις οποίες προτείνεται η έγκριση επέμβασης και καθορίζεται το αντάλλαγμα χρήσης της δημόσιας δασικής έκτασης αντίστοιχα στο ποσό των 40510,47€.
θ. Την αριθ.809/110687/17-7-2012 Απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η επέμβαση σε δημόσια δασική έκταση, στις θέσεις «Αλεφάντω 660 -Χώρος Α» εμβαδού 9.753,ΟΟτ.μ., «Αλεφάντω 690-700, Χώρος Α» εμβαδού 32.205,50τ.μ. και «Αλεφάντω 730-770-780, Χώρος Α» εμβαδού
33.936,50τ.μ. Τ.Κ. ΚαστελλίωνΤ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας (συνολικού εμβαδού 75.895,00 τ.μ.), στην εταιρεία 5&Β Βιομηχανικό Ορυκτό Α.Ε. για την επιφανειακή εκμετάλλευση βωξίτη.
ι. Το αριθ.358/43254/6-3-2013 έγγραφο του Δασαρχείου Άμφσσας, με το οποίο προτείνεται η
τροποποίηση της παραπάνω (θ) απόφασής μας, επειδή μέρος της παραπάνω έκτασης εμπίπτει σε περιοχή που προστατεύεται, με δασική απαγορευτική διότι, συνεχώς  ανανεούμενη από το έτος 1965, ως «Κεφαλάρι» του οικισμού των Καστελλίων, πράγμα που διέλαθε της προσοχής των οργάνων του Δασαρχείου, κατά την εισήγησή τους για την έκδοση της εν λόγω απόφασης ,
ια. Το γεγονός ότι, πράγματι διαπιστώνεται πως μεγάλο μέρος της έκτασης, στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση, είναι δασική έκταση υπερκείμενη του οικισμού των Καστελλίων και, χωρίς να έχει κηρυχτεί, τυπικά, ως «προστατευτικό δάσος», ασκεί σημαντική προστατευτική επίδραση στον οικισμό και η προστατευτική αυτή επίδραση, εκ πλάνης δεν λήφθηκε υπόψη, τόσο κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, όσα και κατά την έγκριση της επέμβασης για μεταλλευτικές εργασίες, με την παραπάνω (θ) απόφασή μας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της υπόψη έκτασης, πέραν του ότι ανήκει στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 998/79 (δάσος και δασική έκταση), ανήκει και στην κατηγορία της παραγράφου Ιβ του άρθρου 4 του συγκεκριμένου Νόμου (προστατευτικά δάση), ως υπερκείμενη του οικισμού.
ιβ. Το γεγονός ότι, σε αίτημα της εταιρίας «ΑΕΜ Βωξίται Παρνασσού», απώτερης δικαιοπαρόχου της εταιρίας «S&Β Βιομηχανικό Ορυκτά Α.Ε.», που υποβλήθηκε κατά το έτος 1983, για έγκριση επέμβασης σε έκταση 110,732 στρεμμάτων, μέσα στην οποία περιλαμβάνεται όλος ο ζητούμενος σήμερα χώρος, εκδόθηκε η αριθ. 81962/434/10-2-1986 απορριπτική απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, ‘για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, η οποία δεν είναι δυνατόν και πρέπον να ανατραπεί,
ιγ. Το γεγονός ότι διατυπώνονται ήδη αντιρρήσεις και παράπονα από τοπικούς φορείς, ‘για την έγκριση επιφανειακών μεταλλευτικών εργασιών στη συγκεκριμένη περιοχή,
ιδ. Το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει έναρξη καμίας εργασίας, από τις προβλεπόμενες με την έγκρισή μας, οπότε δεν έχουν δημιουργηθεί, στον υπόψη χώρο, κανενός είδους μη αναστρέψιμες καταστάσεις,
Αποφασίζουμε
Α. Ανακαλούμε την αριθ. 809/110687/17-7-2012 Απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η επέμβαση, από την εταιρεία 5&Β Βιομηχανικό Ορυκτό Α.Ε., σε δημόσια δασική έκταση, στις θέσεις «Αλεφόντω 660 -Χώρος Α» εμβαδού 9.753,00 τ.μ., «Αλεφάντω 690-700, Χώρος Α» εμβαδού 32.205,50 τ.μ. και «Αλεφόντω 730-770-780, Χώρος Μ εμβαδού 33.936,50 τ.μ. Τ.Κ. Καστελλίων Τ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας (συνολικού εμβαδού 75.895,00 τ.μ.), για την επιφανειακή εκμετάλλευση βωξίτη, ‚για τους παραπάνω αναφερόμενους στο σκεπτικό με στοιχεία (ια’) μέχρι (ιγ·) λόγους.
Β. Το πρωτόκολλα εγκατάστασης της εταιρίας «5&Β Βιομηχανικό Ορυκτό Α.Ε.» που έχει συνταχθεί από το Δασαρχείο Άμφισσας, εξυπακούεται πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αφού στηρίζεται σε μη ισχύουσα απόφαση.
Γ. Το Δασαρχείο Άμφισσας εντέλλεται να φροντίσει για την επιστροφή στην παραπάνω εταιρία του καταβληθέντος ανταλλάγματος χρήσης.
Δ. Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην ενδιαφερόμενη εταιρία από το Δασαρχείο Άμφισσας.
Με Εντολή Γ.Γ.ΑΑ.Θ.Στ.Ε.
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Φωκίδας
κ.α .α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου