Κυριακή 22 Απριλίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Δεδομένων των συνεχών περιβαλλοντικών παραβάσεων, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ,  από τη επιβολή σχετικών προστίμων, από σχετικές επερωτήσεις στην Βουλή των Ελλήνων, από αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών μέσω των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων αλλά και των αποτελεσμάτων μελετών και τεχνικών εκθέσεων όπως της τεχνικής έκθεσης του ΕΛΚΕΘΕ 2009 (Χατζηανέστη -   Αναγνώστου) που σας έχει ήδη αποσταλεί, η πολυετής λειτουργία της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. έχει εξαντλήσει τα όρια της περιβαλλοντικής «αντοχής» του τόπου. Θεωρώντας ελάχιστη υποχρέωση της αιρετής περιφέρειας, τον έλεγχο της τήρησης της νομιμότητας από την πλευρά μιας ιδιωτικής επιχείρησης και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, ρωτάμε:

α/ Ως προς τον έλεγχο και την παρακολούθηση των υφιστάμενων βιομηχανικών δραστηριοτήτων:


·         Ερωτάται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποιες ενέργειες έχει κάνει ώστε εγκατασταθούν ανεξάρτητοι σταθμοί μέτρησης, συγκέντρωσης και διασποράς των εκπεμπόμενων ρύπων της έτσι και αλλιώς πεπαλαιωμένης βιομηχανικής εγκατάστασης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Ταυτόχρονα να υπάρχει δυνατότητα  πρόσβασης on line  24 ωρης παρακολούθησης των εκπεμπόμενων ρύπων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου της εν λόγω επιχείρησης, ώστε να διαπιστώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο εάν,  όπως διατείνεται η επιχείρηση, οι εκπομπές είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
·         Ερωτάται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποιες ενέργειες έχει κάνει ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη απορρόφηση και απόρριψη των τεραστίων ποσοτήτων θαλασσινού νερού ψύξης (22.000 κυβ. μέτρα/ ώρα λειτουργίας ή 500.000 κυβ. μέτρα ημερησίως) για τις ανάγκες ψύξης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ήδη λειτουργούσας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, ισχύος 334MWe (ΣΗΘ).
·         Ερωτάται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποιες ενέργειες έχει κάνει την εγκατάσταση αξιόπιστου βιολογικού καθαρισμού στο χώρο της Βιομηχανίας και τη συνεχή και επιστημονική παρακολούθηση από ανεξάρτητους φορείς (π.χ. επιθεωρητές ΕΥΕΠ ) του χώρου απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρίας καθώς όπως προκύπτει από τις εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος ήδη υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση τους.
·         Ερωτάται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποιες ενέργειες έχει κάνει προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα αφού στο χώρο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί ακόμη μία βιομηχανική εγκατάσταση Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής και Θερμότητας (ΣΗΘ) συνολικής ισχύος 334MWe χωρίς την αναγκαία άδεια λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το ζήτημα της ερυθράς ιλύος  ή κόκκινης λάσπης (Ε. Ι.)

Είναι γνωστό ως το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα του Κορινθιακού κόλπου. Επειδή οι παραγόμενες ποσότητες Ε.Ι. είναι τεράστιες, η απόρριψη τους δημιουργεί μεγάλο οικολογικό πρόβλημα. H απαγόρευση της απόρριψής της στη θάλασσα, δεν συνοδεύτηκε από την επιβολή μιας αποδεκτής εναλλακτικής διαχείρισης με αποτέλεσμα να γίνεται απλή εναπόθεση στην ξηρά. Και οι δύο λύσεις, αλλά ιδιαίτερα η πρώτη, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα μόλυνσης του περιβάλλοντος.

·         Ερωτάται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποιες ενέργειες έχει κάνει  για την εξ ολοκλήρου απόσυρση των αγωγών απόρριψης της ιλύος από τον βυθό του Κορινθιακού (αυτών που είναι σε λειτουργία και αυτών που έχουν υποστεί βλάβη ή είναι ανενεργοί) ως μόνο τελικό αξιόπιστο μέτρο λύσης ενός χρονίζοντος προβλήματος, δεδομένης της εξ’ αντικειμένου, αδυναμίας ουσιαστικού ελέγχου;
·         Ερωτάται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποιες ενέργειες έχει  κάνει για την  απορρύπανση του βυθού του Κορινθιακού και την αποκατάσταση των εδαφών περιφερειακά της Βιομηχανίας έτσι ώστε να επανέλθουν σε μια περιβαλλοντικά αποδεκτή κατάσταση;
·       Δεδομένου ότι η επιχείρηση αποθέτει ερυθρά ιλύ στον χερσαίο χώρο πίσω από το εργοστάσιο, ερωτάται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποιες ενέργειες έχει  κάνει για την αποφυγή μιας περιβαλλοντικής καταστροφής από ένα υλικό του οποίου η ξηρά απόθεση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί περιβαλλοντική διαχείριση;

Επιστημονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα παραπάνω ερωτήματα  έχουν κατατεθεί κατά καιρούς σε όλες τις αρμόδιες Αρχές  συμπεριλαμβανομένων και των υμετέρων υπηρεσιών.

β/ Ως προς την λειτουργία ενεργειακών μονάδων και συναφών δραστηριοτήτων

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει  είναι το αν οι  ενεργειακές επενδύσεις στον ευρύτερο κόλπο της Αντίκυρας σε μια ήδη περιβαλλοντικά επιβαρημένη περιοχή από την επί μισό αιώνα λειτουργία του συγκροτήματος της Αλουμίνιον Α.Ε. απειλεί μη αναστρέψιμα την οικολογική ισορροπία της περιοχής.
Δεδομένων των συνεχών περιβαλλοντικών παραβάσεων, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ (2008 και 2010), από τη επιβολή σχετικών προστίμων, από σχετικές επερωτήσεις στην Βουλή των Ελλήνων, από αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών μέσω των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων αλλά και των αποτελεσμάτων μελετών και τεχνικών εκθέσεων όπως της τεχνικής έκθεσης του ΕΛΚΕΘΕ 2009 (Χατζηανέστη -   Αναγνώστου) που σας έχει ήδη αποσταλεί, η πολυετής λειτουργία της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. έχει εξαντλήσει τα όρια της περιβαλλοντικής «αντοχής» του τόπου.

Επομένως τα ερωτήματα που εύλογα προκύπτουν είναι:

·         Προτίθεται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να πιέσει, για την αναίρεση της θετικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ  σχετικά με την αίτηση εγκατάστασης λιθανθρακικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 600Mwe στον ίδιο   ακριβώς γεωγραφικό χώρο, του μοναδικού σταθμού τέτοιου είδους στην Ελλάδα, καθώς και να ανακληθεί η αίτηση της εταιρίας προς το ΥΠΕΚΑ, ώστε να γίνει έτσι πράξη η προφορική δέσμευση του επιχειρηματία.
·         Προτίθεται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να αποτρέψει οποιοδήποτε  σχέδιο για εγκατάσταση παράκτιου  σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μονάδας περιβαλλοντικού κινδύνου τύπου  SEVEZO II, κάτι που έχει εξαγγελθεί πολλάκις στον οικονομικό και όχι μόνο τύπο,  δεδομένης εκτός των άλλων και της γειτνίασης με την αεροπορική βάση καυσίμων (Β.Κ. Αντίκυρας) στον πολύπαθο κόλπο της Αντίκυρας.
·         Προτίθεται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να πιέσει για την ακύρωση της άδειας εγκατάστασης και παραγωγής  της 2ης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 445 MWe μετά και την τελευταία αύξηση ισχύος, αφού έτσι και αλλιώς η μονάδα αυτή είναι στην ουσία υπό δικαστική κρίση στο ΣτΕ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου