Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΛΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ.


 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 Εξελίξεις είχαμε αναφορικά με την καταγγελία/μηνυτήρια αναφορά του κ. Δημητρίου Μπάκα για τα μεταλλεία και την εγκληματική υποβάθμιση της Φωκίδας.
Ο συνήγορος του πολίτη θα εξετάσει το αίτημα και ήδη με έγγραφό του ζητά απάντηση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Δείτε την επιστολή του συνήγορου του πολίτη....


Θέμα: Περιβαλλοντική αποκατάσταση σε μεταλλεία βωξίτη στη Φωκίδα
Αξιότιμο κύριοι

Σε συνέχεια  αναφοράς που περιήλθε στην Αρχή σχετική με την ελλιπή περιβαλλοντική αποκατάσταση, ενεργών  και μη μεταλλείων βωξίτη στη Φωκίδα,

 Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς, για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη στο νομό Φωκίδας εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 164818/2323/31.08.10, ως τροποποιητική της
παλαιότερης Κ.Υ.Α.17698/444ϋ/22.ί2.03, οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι
για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων βωξίτη σε χώρους συνολικής έκτασης  8.888.07,82τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Διαμερισμάτων
Αγ. Ευθυμίας Αμφισσας και Προσηλίου του Δήμου Άμφισσας των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αποστολιάς, Βάργιανης Γραβιάς Καστελλίων και Οινοχωρίου του Δήμου  Γραβιάς, Διαμερισμάτων Καρουτών και Λιδορικίου του Δήμου Λιδορικίου του Νομού Φωκίδας και των συνοδών αυτών έργων και δραστηριοτήτων από την εταιρεία «S&B Βιομηχανικό Ορυκτό Α.Ε.»
Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του καθώς πάντα κατά νόμο υπόχρεο για το κύριο έργο εκμετάλλευσης  κοιτασμάτων βωξίτη.
Στην αναφορά γίνεται λόγος για τα κοιτάσματα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Αποστολιάς, Οινοχωρίου και Καστελλίων έως  το ύψος που βρίσκεται το Χάνι Ζαγγανά, δηλαδή τα κοιτάσματα που βρίσκονται στον Άγιο Βασίλη, την Αλεφάντω και τον Παλιοχλωμό, κοιτάσματα πολύ κοντά στα τρία χωριά και τα οποία επηρεάζουν άμεσα τόσο τη φυσιογνωμία της περιοχής όσο και το περιβάλλον της.
Αναφέρεται επίσης ότι στα κοιτάσματα που βρίσκονται πιο πάνω από τη Γκιώνα η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Παρά το γεγονός ότι από τς εγκεκριμένες ΚΥ.Α.176598/4446/22.12.03 και 164818/2323/31.08.10 προβλέπονταν τεχνικά έργα και μέτρα νια την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος,καθώς και αποκατάσταση όλων των χώρων επέμβασης και, ήδη από την απόφαση της 22.12.03, γινόταν λόγος για την υποχρέωση άμεσης έναρξης ή ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης  σε όλες τις εξοφλημένες εκμεταλλεύσεις  που δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμη, ο αναφερόμενος ισχυρίζεται ότι αποκατάσταση δεν έχει γίνει.

Συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι υπάρχουν εκμεταλλεύσεις που ολοκληρώθηκαν πριν από οκτώ(8) χρόνια και ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί, ενώ σοβαρότατο πρόβλημα υπάρχει και για παλαιότερες εκμεταλλεύσεις που ολοκληρώθηκαν πριν σαράντα (40) χρόνια και ουσιαστικά δεν έχει γίνει αποκατάσταση (όπως στις Κρανιές).
Επίσης αναφέρονται κ άλλες περιοχές στις οποίες δεν έχει αρχίσει η αποκατάσταση όπως Άγιος Αθανάσιος Οινοχωρίου, Νερά Άγιος Βασίλης, Κανιανή (μετά από πέντε (5) χρόνια δεν έχει αρχίσει καν η αποκατάσταση), Νερά 2-3 (μετά από τριάντα(30) χρόνια) Τσακνιά Μαντρί. Η περιοχή Τσούκα Χλωμού θεωρείται πως έχει αποκατασταθεί και παραδοθεί, ωστόσο ούτε εξομάλυνση των βαθμίδων έχει γίνει με στόχο την επαναφορά των φυσικών γραμμών του εδάφους, ούτε διάστρωση φυτικής γης ή αργιλικού υλικού προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη δενδρώδους ή θαμνώδους βλάστησης. Οι προαναφερθείσες τοποθεσίες αναφέρονται ενδεικτικά.
Πέραν του γεγονότος ότι δεν έχει τηρηθεί η σχετική υποχρέωση του εκμεταλλευτή, να αρχίζει την αποκατάσταση μετά την εξόφληση της βαθμίδας και να την ολοκληρώνει  εντός ενός έτους, φαίνεται να υπάρχουν και θέματα μη τήρησης των μέτρων ασφαλείας κατά την αποκατάσταση (βλ. Τσούκα -Αγιος Βασίλης-Νερά 5,6,7). Επίσης λόγω του ελλιπούς προκαταρκτικού σχεδιασμού των εκμεταλλεύσεων, οι εξοφλημένες και μη αποκαταστημένες περιοχές είναι ορατές από τις εθνικές
ή επαρχιακές οδικές αρτηρίες, γεγονός που καθιστά τη μη αποκατάστασή τους περισσότερο οχληρή.

Έχοντας πλήρη επίγνωση, αφενός της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, αλλά και την ίδια τη φύση της δραστηριότητας, η οποία επιφέρει μέγιστο πλήγμα στο φυσικό ανάγλυφο και τοπίο, την παλαιότητα πολλών από τις εξοφλημένες εκμεταλλεύσεις, αλλά και τον ελλιπή αρχικό σχεδιασμό που τις καθιστά ορατές από το οδικό δίκτυο, θα παρακαλούσαμε τις υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα επιστολή, να μας ενημερώσουν για τις απόψεις τους επί των προαναφερομένων και τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος παρακαλείται όπως μας αποστείλει αντίγραφα των εκθέσεων που έχει συντάξει για τις ενεργές εκμεταλλεύσεις, καθώς και για αυτές στις οποίες εκκρεμεί αποκατάσταση και να μας ενημερώσει για τυχόν διαπίστωση παραβάσεων, επιβολή προστίμων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων.
Θα παρακαλούσαμε επίσης τόσο τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, όσο και το Κλιμάκιο Ελέγχου Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Ε) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να διενεργήσουν αυτοψίες προκειμένου να γίνει μία συνολκή αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης τόσο για τις πρόσφατες, όσο κα για τις παλαιότερες εκμεταλλεύσεις.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, θα παρακαλούσαμε τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού να μας αποστείλε αντίγραφα των υπ’ αριθ. 176598/4445/Ξ 2.12.03 και 164818/2323/31.08.10 κοινών υπουργικων αποφάσεων.
‘Όσον αφορά το οικονομικό μέρος της αποκατάστασης, σημειώνεται ότι το κόστος  εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων όφειλε να έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου, ενώ θα έπρεπε η εταιρεία να έχει καταθέσει εγγυητικές πριν την έναρξη των εργασιών για την αποκατάσταση των χώρων επέμβασης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη  σχετική νομοθεσία.
Τέλος, θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με την ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α ή σε άλλα
προγράμματα της Ευρωπαικής Ένωσης των έργων αποκατάστασης των εξοφλημένων
μεταλλείων βωξίτη της Φωκίδας.
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες από τις οποίες ζητάμε να διενεργήσουν σχετικούς ελένχους αυτοψίες και, συγκεκριμένα η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος και το K.E.Π.E, η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδlασμού και το Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, αντιμετωπίζουν πρoβλήματα τα οποία τις εμποδίζουν, τους προτείνουμε να συνεννοηθούν και να πραγματοποιήσουν κοινή αυτοψία, κάτι που θεωρούμε πως θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα εποικοδομητικό.
Με την βεβαιότητα ότι θα αντιληφθείτε το πνευμα μας και θα συνδράμετε και θα συνεργαστείτε ουσιαστικά στην αποτίμηση, αξιολόγηση και, εντέλει, στην αντιμετώπιση του προβλήματος
των εξοφλημένων, αλλά και σε φάση λειτουργίας, μεταλλείων βωξίτη στο Νομό Φωκίδας και την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της περιοχής, σας ευχαριστούμε εκ των προτερων για την  ανταπόκριση, σας και  παραμενουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου