Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας κατά της PAN OIL

Ψήφισμα που αφορά την απόφαση της Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλ. Γερακούδης σχετικά με την εταιρεία PAN OIL


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό Νο 6/ 2011 συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας
Αριθμ. αποφ. 100/ 2011

Στη Χαλκίδα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου λόγω ακαταλληλότητας της αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011ΑΔΣ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα την 28η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας έπειτα από την αρ. πρ. 12084/24-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 40 όπως παρακάτω:

Στη συνεδρίαση ύστερα από νόμιμη πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Χαλκίδας κ. ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Γραμματέας στην ανωτέρω συνεδρίαση ήταν η τακτική υπάλληλος του Δήμου, Κατώλη Φωτεινή

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Ψήφισμα που αφορά την απόφαση της Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλ. Γερακούδης σχετικά με την εταιρεία PAN OIL»

Ο κ. Πρόεδρος πριν από την έναρξη πρότεινε την συζήτηση του κατεπείγοντος θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την πρόταση του Προέδρου

- Αποφασίζει ομόφωνα

Κρίνει το ανωτέρω θέμα κατεπείγον , και καλεί τον Πρόεδρο να κάνει την εισήγηση του θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής;

Με την υπ. άρ. 320/2010 ομόφωνη απόφαση Δ.Σ. με την οποία ο Δήμος Χαλκιδέων έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά στην κατασκευή έργου εκφόρτωσης πετρελαίου στο Νότιο Λιμένα μέσω υποβρυχίων θαλασσίων αγωγών καθώς και στις θαλάσσιες εκφορτώσεις τπετρελαιοειδών. Επίσης ενημέρωσε το σώμα ότι Γεν. Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καλ. Γερακούδη ενέκρινε του περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν την κατασκευή έργου εκφόρτωσης πετρελαίου στο Νότιο Λιμένα μέσω υποβρυχίων θαλασσίων αγωγών της εταιρείας PAN OIL.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

…………………………………………………………………………………………

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά ανταλλαγή απόψεων των μελών αυτού

Αποφασίζει ομόφωνα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας για ακόμη μία φορά επαναλαμβάνει ότι το υπό κατασκευή έργο καθώς και η συνδεόμενη δραστηριότητα αποτελούν σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Τονίζουμε ιδιαίτερα την ακαταλληλότητα της θέσης των εγκαταστάσεων της PAN– OIL αλλά και του υπό κατασκευή έργου λόγω των ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους περιβαλλοντικούς κινδύνους για το λόγο ότι ενδεχόμενη ρύπανση θα έχει απρόβλεπτα μεγάλες συνέπειες δεδομένου ότι πρόκειται για μια κλειστή θαλάσσια περιοχή με έντονα ρεύματα. Τέλος η παραπάνω δραστηριότητα σημαίνει πρακτικά τον αποκλεισμό της χρήσης της θάλασσας από τους κατοίκους της πόλης όπως και την διακοπή αθλητικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την περιοχή.

Σημειώνεται ότι παρά την αρνητική γνωμοδότησή μας με ταχύτατες διαδικασίες αποφασίστηκε η έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Καλούμε τη Γεν. Γραμματέα της περιφέρειας να ανακαλέσει την παραπάνω απόφασή της και να μην επιλέξει πολιτική σύγκρουσης ενάντια στο συμφέρον της πόλης μας. Καλούμε την τοπική κοινωνία σε εγρήγορση.

Το Δημοτικό συμβούλιο Χαλκίδας έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως καταγγέλλοντας τους ανωτέρω σχεδιασμούς.

Στο Δημοτικό συμβούλιο Χαλκίδας έχουμε από καιρό κάνει μια ξεκάθαρη επιλογή. Και την επιλογή αυτή δεν την παζαρεύουμε.

Πάνω απ’ όλα βάζουμε τις ανάγκες του τόπου.

Αν μείνουμε άπραγοι ο τόπος δεν θα αναπτύξει ποτέ την ταχύτητα προόδου που μπορεί να έχει.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

21/3/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου