Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Μια απάντηση σχετικά με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας PAN OIL

Από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ λάβαμε την ακόλουθη επιστολή:
Θέμα : «Απάντηση σε ερώτησή σας σχετικά με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας PAN OIL και την πρόσφατη απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θ.- Σ.Ε.»

Με την υπ’αρίθμ. 2279/460/17-2-11 Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θ.-Σ.Ε., τροποποιήθηκε προηγούμενη όμοια απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Σ.Ε. η οποία αφορά την υπ’αρίθμ. 39226/3774/28-5-09 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών της εταιρείας «PAN OIL A.E.» στην περιοχή «Σγάλια» Δ.Δ. Δροσιάς Χαλκίδος.
Κατά την διαδικασία της έκδοσης της ως άνω περιβαλλοντικής αδειοδότησης η Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέφρασε την αρνητική της γνωμοδότηση (13-4-09).
Όταν ζητήθηκε από την εταιρεία χορήγηση άδειας εγκατάστασης, η αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Εύβοιας, απέρριψε το σχετικό αίτημα (10-11-09).
Η εταιρεία προσέφυγε κατά της απόρριψης ενώπιον της Γ.Γ. Περιφέρειας Σ.Ε. και ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 26 του Ν. 3325/05.
Οι προσφυγές έγιναν δεκτές και η επιτροπή του άρθρου 26 του Ν.3325/05 αποφάσισε την αναπομπή της υπόθεσης στην Δ/νση Ανάπτυξης Ν.Α. Εύβοιας προκειμένου να χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης.
Η Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Εύβοιας χορήγησε την υπ’αρίθ, 2059/Φ.15/103/31-8-2010 Άδεια Εγκατάστασης στην οποία εκτός των άλλων έχουν τεθεί οι παρακάτω όροι :
«Μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης ο ιδιοκτήτης πρέπει να εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας προσκομίζοντας εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α. Φ.15/οίκ./7815/615/14-4-05 (ΦΕΚ 542 Β) επιπλέον
1) Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
2) Συναίνεση κυκλοφοριακής σύνδεσης
3) Για εργασίες που προβλέπονται εντός αιγιαλού & παραλίας η σε θαλάσσια περιοχή καθώς και εργασίες που έχουν επιπτώσεις στο υπάρχον οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο να προσκομισθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες ή απαλλαγές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.»

Η πρόσφατη τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων αφορά κυρίως την αλλαγή χρήσης των δεξαμενών. Δεν έχει υποβληθεί όμως σχετικό αίτημα στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Σ.Ε.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δημήτριος Γιαννάκος ,μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός με Α΄β.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου