Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Ζητάμε περιφερειακό συμβούλιο πιο δημοκρατικό, πιο ανοιχτό στους πολίτες

Προτάσεις τροποποίησης στον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατέθεσε στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, η εκπρόσωπος του Αυτοδιοικητικού Κινήματος, Δέσποινα Σπανούδη.
Οι αλλαγές που διεκδικούμε έχουν ως κριτήριο την πιο δημοκρατική λειτουργία, την μεγαλύτερη συμμετοχή των παρατάξεων και την ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών, σε ένα θεσμό που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και αδιαφάνεια.
Ζητάμε:
- την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση όλων πριν από κάθε συνεδρίαση με ανάρτηση των εισηγήσεων και στο διαδίκτυο,
- την κατοχύρωση του δικαιώματος λόγου, ερώτησης και υποβολής θέματος προς συζήτηση από φορείς και ομάδες πολιτών,
- την συμμετοχή όλων των παρατάξεων στις επιτροπές που μεταφέρονται αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου γιατί ο αποκλεισμός παρατάξεων – όπως έγινε στην επιτροπή περιβάλλοντος και ανάπτυξης- αλλοιώνει τη λαϊκή ετυμηγορία
- την καθιέρωση ανοιχτών επιτροπών διαβούλευσης, με συμμετοχή των παρατάξεων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και ελέγχου
Οι αλλαγές που προτείνουμε δεν ακυρώνουν τις αρνητικές συνέπειες του Καλλικράτη. Θεωρούμε όμως ότι είναι χρέος όλων των παρατάξεων και των συμβούλων να υιοθετήσουν μια ουσιαστικότερη λειτουργία του περιφερειακού συμβουλίου, που μέχρι σήμερα παραμένει ένα άκαμπτο, γραφειοκρατικό όργανο, υπηρέτης κεντρικών επιλογών και συμφερόντων, μακριά από τους πολίτες και τις ανάγκες τους.

Οι προτεινόμενες αλλαγές, όπως τις υποβάλλαμε κατ’ άρθρο στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου:

Άρθρο 8:
- Προστίθεται σε παράγραφο 1, πρώτη πρόταση « ….όλα τα θέματα που προτείνει ο περιφερειάρχης και η οικονομική επιτροπή και οι επιτροπές του άρθρου 19 (164/ν.3852)»
Και στο τέλος της παραγράφου :
«Θέματα εισάγονται υποχρεωτικά εφόσον ζητηθούν γραπτώς και με εισήγηση από δύο τουλάχιστον παρατάξεις ή υποβληθούν από 100 τουλάχιστον πολίτες που κατοικούν στην περιφέρεια.»
- Προστίθεται σε παράγραφο 3 μετά την δεύτερη πρόταση:
«Οι εισηγήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα μόλις αποσταλούν ακόμη και πριν να οριστικοποιηθεί η ημερήσια διάταξη του επόμενου περιφερειακού συμβουλίου» και τροποποιείται στην επόμενη φράση:
«Η εισήγηση … πρέπει να αναρτάται στην ιστοσελίδα και να βρίσκεται στη γραμματεία τουλάχιστον 8 ημέρες πριν τη συνεδρίαση …»
Στην τελευταία φράση διορθώνεται :«Οι περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να ζητούν από………. πληροφορίες και στοιχεία … «και προστίθεται « Τα στοιχεία πρέπει να δίνονται σε εύλογο διάστημα και πάντως πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Π.Σ.»

Αιτιολόγηση:
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δεν έχουν κανένα μέσο για την άσκηση των καθηκόντων τους αν και αναφέρονται σε ένα ολόκληρο νομό σε αντιστοιχία με τους βουλευτές. Ακόμη χειρότερα οι σύμβουλοι που ανήκουν στις μικρότερες παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου αναφέρονται σε θέματα 5 νομών. Η ενημέρωση των συμβούλων είναι εξαιρετικά δυσχερής και πρέπει να διευκολυνθούν με την αποστολή των θεμάτων και των εισηγήσεων όσο το δυνατόν νωρίτερα και σε ηλεκτρονική μορφή (εκτός από την έντυπη) προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη τους και να ανταλλάξουν απόψεις με ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.
Επίσης η ανάρτηση στην ιστοσελίδα θα συμβάλλει έστω και μερικά στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών .

Άρθρο 9:
Αλλάζει σε παράγραφο 2:
Απαλείφεται στις προτάσεις 1 και 3 η λέξη « τυχόν» πριν από τη λέξη εισηγήσεις.
Στην πρόταση 3 « η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον 7 πλήρεις ημέρες …»
Αιτιολόγηση:
Όπως στο άρθρο 8

Άρθρο 12:
Αλλάζει σε παράγραφο 6: «ο πρόεδρος μετά ή πριν τους ομιλητές περιφερειακούς συμβούλους, δίνει το λόγο στους παρευρισκομένους εκπροσώπους κοινωνικών φορέων ή ομάδων ενδιαφερομένων»
Αλλάζει σε παράγραφο 7: …συνοψίζει τις απόψεις και θέτει σε ψηφοφορία τις προτάσεις που κατατέθηκαν»
Αιτιολόγηση:
Το περιφερειακό συμβούλιο οφείλει να κατοχυρώνει την έκφραση απόψεων των ενδιαφερομένων μερών για τα θέματα που συζητούνται.

Άρθρο 13:
- Προστίθεται σε παράγραφο 1
«Σε ανακοινώσεις που αναπτύσσονται σε διάρκεια τριών λεπτών, μπορούν να προβαίνουν οι επικεφαλής των παρατάξεων. Μετά το πέρας των ανακοινώσεων και των επερωτήσεων, διατυπώνονται οι προτάσεις για έκδοση ψηφισμάτων επί θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην συνέχεια δίνεται η δυνατότητα για κατάθεση επίκαιρων ερωτήσεων που αναπτύσσονται σε διάρκεια έως τριών λεπτών από τον ερωτώντα και έως 5 λεπτών από τον απαντώντα. »
- Προστίθεται σε παράγραφο 7
Ο Περιφερειάρχης λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα και η κάθε τοποθέτησή του δεν υπερβαίνει τα 10΄.
Αιτιολόγηση:
Στην πράξη συχνά η μείζον μειοψηφία προβαίνει σε ανακοινώσεις στην αρχή της συνεδρίασης αλλά και οι άλλες παρατάξεις στη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων. Εάν δοθεί σύντομος χρόνος για ανακοινώσεις και για τις επίκαιρες ερωτήσεις, θα γίνει πιο ορθολογική η διαδικασία εξασφαλίζοντας και τυπικά τη δυνατότητα έκφρασης των απόψεων των παρατάξεων.

Άρθρο 16:
Προστίθεται παράγραφος 4
Γραπτές ερωτήσεις μπορούν να κατατίθενται στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου όταν από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων ή όταν συνυποβάλλονται από τουλάχιστον 20 πολίτες. Ο πρόεδρος διαβάζει ή κοινοποιεί τις ερωτήσεις στους περιφερειακούς συμβούλους. Οι ερωτήσεις απαντώνται γραπτά ή προφορικά πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αιτιολόγηση:
Για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών και την διαφάνεια των υποθέσεων της περιφέρειας.

Άρθρο 19:
Προστίθεται σε παράγραφο 1
Στις επιτροπές μετέχουν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων του περιφερειακού συμβουλίου. Οι επιτροπές αυτές όπως και η οικονομική επιτροπή, συνεδριάζουν δημόσια μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και δικαίωμα λόγου έχουν όλοι οι παριστάμενοι πολίτες όπως και στο περιφερειακό συμβούλιο.
Αιτιολόγηση
Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, στην επιτροπή περιβάλλοντος μεταβιβάστηκαν ιδιαίτερα σημαντικές αρμοδιότητες για την τοπική ανάπτυξη. Είναι λοιπόν αλλοίωση της λαϊκής ετυμηγορίας, ο αποκλεισμός παρατάξεων από επιτροπές στις οποίες δυνητικά μπορούν να μεταβιβαστούν σχεδόν όλες οι αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου.

Προστίθεται παράγραφος 5
Συνίστανται γνωμοδοτικές επιτροπές
Α. ανά περιφερειακή ενότητα (νομό) που συγκαλεί ο Αντιπεριφερειάρχης για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος με δικαίωμα συμμετοχής όλων των παρατάξεων με περιφερειακούς συμβούλους ή με εκπροσώπους τους
Β. θεματικές επιτροπές για θέματα όπως Υγείας, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Αγροτικής παραγωγής κ.λ.π. με δικαίωμα συμμετοχής όλων των παρατάξεων με περιφερειακούς συμβούλους ή με εκπροσώπους τους
Aιτιολόγηση
Στις περιφερειακές ενότητες υπάρχει μόνο ως μονοπρόσωπο θεσμικό όργανο ο περιφερειάρχης χωρίς κανένα θεσμό διαβούλευσης, ενημέρωσης επικοινωνίας και ελέγχου του από τις περιφερειακές παρατάξεις.


Δέσποινα Σπανούδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου