Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Κανονισμός λειτουργίας του Αυτοδιοικητικού Κινήματος Περιφέρειας Στερεάς

O κανονισμός λειτουργίας υιοθετήθηκε στην συνέλευση της Δευτέρας 13 Σεπτεμβρίου 2010.

Α. Σκοπός


Ο κανονισμός λειτουργίας έχει σαν σκοπό τη θέσπιση των βασικών κανόνων λειτουργίας του “Αυτοδιοικητικού κινήματος περιφέρειας Στερεάς”, με τρόπο που θα υπηρετεί τα βασικά του φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή:

• τη φύση του σαν ένωση φυσικών προσώπων, που συγκροτείται στη βάση της ελεύθερης και εθελοντικής συμμετοχής και της ισοτιμίας

• την απόρριψη οποιουδήποτε αποκλεισμού, στη βάση κοινωνικών διακρίσεων, όπως το φύλο, το χρώμα, η γλώσσα, οι πεποιθήσεις κλπ.

• τον περιφερειακό χαρακτήρα της συλλογικότητας

• την πρακτική της “από τα κάτω” σύνθεσης των απόψεων, στη βάση των προσωπικών μας βιωμάτων, των αναγκών των τοπικών μας κοινωνιών, των εμπειριών των κοινωνικών κινημάτων στα οποία συμμετέχουμε, σε συνδυασμό με την προσπάθεια αναζήτησης των βαθύτερων αιτιών των προβλημάτων

Ο κανονισμός δεν υπεισέρχεται σε εξαντλητικές λεπτομέρειες. Kαθορίζει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας και παραπέμπει την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, που, πιθανόν, θα προκύψουν στο μέλλον, στην υπεύθυνη κρίση και στάση όσων απαρτίζουν το “Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς”, στη βάση του πνεύματος αυτού του κανονισμού και με κριτήριο την εκπλήρωση των στόχων της ιδρυτικής μας διακήρυξης.

Β. Βασικές αρχές

1. Η ύπαρξη και η ομαλή δημοκρατική λειτουργία του σχήματος εξασφαλίζεται με:

• μια στοιχειώδη συγκρότηση, η οποία προϋποθέτει την επώνυμη και αυτοπρόσωπη δήλωση συμμετοχής στο “Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς”. Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή

• τη συμφωνία των συμμετεχόντων με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας

• την αποδοχή της ιδρυτικής διακήρυξης ή του κοινού πλαισίου δράσης, όπως αυτό θα διαμορφώνεται κάθε φορά, μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες.
2. Πέραν των παραπάνω, δεν υπάρχουν άλλου είδους προϋποθέσεις, πολύ δε περισσότερο προϋποθέσεις κομματικής ταύτισης, για τη συμμετοχή στο “Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς”. Η στάση του “Αυτοδιοικητικού κινήματος περιφέρειας Στερεάς”, απέναντι στα πολιτικά κόμματα και τις οργανώσεις, τα πολιτικά πρόσωπα και τους εκπροσώπους του κρατικού μηχανισμού καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τη στάση τους απέναντι στο κοινό πλαίσιο της δράσης μας.
3. Υιοθετούμε τον ανοιχτό και διαφανή τρόπο λειτουργίας, ενισχύοντας τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες στο επίπεδο της περιφέρειας, χωρίς διαδικασίες ενδιάμεσων εκπροσωπήσεων. Αυτή η γενική αρχή δεν αποκλείει τις συγκροτήσεις σε τοπικό επίπεδο, σε ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την υλοποίηση των στόχων του “Αυτοδιοικητικού κινήματος”. Σε αυτή τη βάση, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή, με συμβουλευτική γνώμη, στις διαδικασίες του σχήματος και πολιτών που έχουν επιλέξει να μην ενταχθούν σε αυτό.

Γ. Συγκρότηση – εκπροσώπηση

1. Το “Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς” λειτουργεί με τακτικές συναντήσεις – συνελεύσεις. Η συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του σχήματος. Συγκροτείται από τους συμμετέχοντες στο “Αυτοδιοικητικό κίνημα”, που κάθε φορά ανταποκρίνονται στη σχετική πρόσκληση.
2. Η συνέλευση παίρνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο Στερεάς, όπως την έγκριση των προγραμματικών θέσεων, τον προγραμματισμό και τον απολογισμό της δράσης του σχήματος. Έχει, επίσης, την τελική ευθύνη για την επιλογή των υποψηφίων στις περιφερειακές εκλογές.

3. Η συνέλευση εκλέγει τη γραμματεία της, με αριθμό μελών και σύνθεση τέτοια, ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι περιφερειακές ενότητες. Αποτελεί εκτελεστικό όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη να συντονίζει τις δράσεις, να εκτελεί τις αποφάσεις της συνέλευσης και να εκπροσωπεί δημόσια το σχήμα. Συντονίζει, επίσης, τις ομάδες εργασίας και προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων. Τέλος, η γραμματεία συντάσσει ετήσιο απολογισμό που απευθύνεται στην περιφερειακή συνέλευση.
4. Οι θέσεις στη γραμματεία καταλαμβάνονται με εθελοντική προσφορά, με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των 2/3 των συμμετεχόντων στις αντίστοιχες συνελεύσεις. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή και διενεργείται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο και απλή αναλογική. Για τα μέλη της γραμματείας, καθώς και για κάθε άλλο όργανο ή πρόσωπο που εκπροσωπεί το “Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς”, ισχύει η αρχή της εναλλαγής και της ανακλητότητας, εάν υπάρξει ανάγκη, από τη συνέλευση του σχήματος και με την ίδια διαδικασία.
5. Τα θέματα της συνέλευσης καθορίζονται από τη γραμματεία του σχήματος και ανακοινώνονται μαζί με την πρόσκληση για τη σύγκλησή της, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Επίσης, κάθε πολίτης που συμμετέχει στο σχήμα μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση συνέλευσης ή να θέσει θέμα(τα) στη γραμματεία ώστε να συμπεριληφθεί(ούν) στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης. Αίτηση πέντε (5) συμμετεχόντων στο σχήμα, για τη σύγκληση της συνέλευσης, την καθιστά υποχρεωτική.

6. Για την ουσιαστικότερη λειτουργία της συνέλευσης, λαμβάνεται μέριμνα από τους προτείνοντες (γραμματεία ή κάποιος-α άλλη) θέματα για συζήτηση στη συνέλευση να κοινοποιούνται, ταυτόχρονα με την ημερήσια διάταξη, και οι προτάσεις ή οι απόψεις που κατατίθενται.

7. Η συνέλευση, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες, συστήνει διαπεριφερειακές επιτροπές, ανά θεματική ενότητα, για την επεξεργασία θέσεων ή την παρακολούθηση και στήριξη συγκεκριμένων δράσεων. Το ίδιο μπορεί να γίνει και τοπικά, αν κριθεί ότι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα χρήζει ειδικής αντιμετώπισης.

8. Σε περιπτώσεις όπου κάποιας απόφασης πρέπει να προηγηθεί εκτεταμένη συζήτηση ή σε έκτακτες περιπτώσεις (όπως π.χ. περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων) μπορεί να συγκαλούνται και τοπικές συνελεύσεις (ανά περιφερειακή ενότητα ή στις μεγάλες πόλεις). Με σκοπό τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή και δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων στο σχήμα.

9. Σε κάθε περίπτωση, η συνέλευση (ή η γραμματεία) φροντίζει να αναθέσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα τον τομέα της επικοινωνίας, που έχουν την ευθύνη της προβολής του σχήματος, σε όλα τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης Σε συνεργασία με τη γραμματεία, κρατούν πάντα ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης με τις οργανώσεις, τα κινήματα και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Δ. Λήψη αποφάσεων
Η λειτουργία του σχήματος βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και στην ισοτιμία. Κανείς δεν έχει δικαίωμα βέτο και η γνώμη του κάθε προσώπου που συμμετέχει σε αυτό έχει το ίδιο βάρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, μέσα από διαδικασίες προωθητικής σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων και με επιδίωξη την ομόφωνη στήριξη των αποφάσεων. Αν, παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

• γίνεται ενδεικτική ψηφοφορία και, εφόσον υπάρχει μια σημαντική πλειοψηφία (2/3) υπέρ μιας πρότασης, λαμβάνεται απόφαση.

• σε περιπτώσεις όπου η ενδεικτική ψηφοφορία δεν εξασφαλίζει σε καμία πρόταση τη σημαντική πλειοψηφία (2/3), και εφόσον υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί σε επόμενη συνέλευση, για τη συνέχιση της συζήτησης και της διαβούλευσης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας κοινής στάσης.

• εφόσον το θέμα κρίνεται επείγον και χρειάζεται να παρθούν άμεσες αποφάσεις, αλλά η συνέλευση δεν μπορεί να καταλήξει με τη σημαντική πλειοψηφία (2/3) σε κάποια στάση, λόγω σοβαρών διαφωνιών, υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής της αποχής από τη διαδικασία, όσων υποστηρίζουν τη μειοψηφική άποψη, ώστε να μην εμποδιστεί η λήψη μιας κοινής απόφασης από τη συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, η μειοψηφική άποψη καταγράφεται και όσοι την υποστήριξαν δεν δεσμεύονται στο συγκεκριμένο θέμα.

• αν και αυτή η διαδικασία δεν είναι αποδεκτή, γίνεται ψηφοφορία και το αναγκαίο ποσοστό για τη λήψη απόφασης ορίζεται στο 50%.

• τα παραπάνω αφορούν στις διαδικασίες λήψης απόφασης από τη συνέλευση του σχήματος. Στο επίπεδο της γραμματείας και των επιτροπών, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τηρείται το πνεύμα της συναίνεσης που περιγράφεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει ζήτημα σοβαρής διαφωνίας το θέμα παραπέμπεται στη συνέλευση του σχήματος.

Ε. Οικονομικοί πόροι – διαχείριση

Οι οικονομικοί πόροι του “Αυτοδιοικητικού κινήματος περιφέρειας Στερεάς” προέρχονται από:

• την εθελοντική συνεισφορά των συμμετεχόντων σε αυτό (ενδεχόμενα και με την καθιέρωση μιας στοιχειώδους συνδρομής).

• από τις οικονομικές ενισχύσεις των φίλων του σχήματος. Στην περίπτωση που η συνολική ενίσχυση, από συγκεκριμένο και το αυτό πρόσωπο, ξεπερνά το ποσό των 500 € ετησίως χρειάζεται απόφαση της συνέλευσης για την αποδοχή της. Όλες οι ενισχύσεις πάνω από 500 € δημοσιοποιούνται. Η συνέλευση έχει δικαίωμα να μην αποδεχτεί μια ενίσχυση και να επιστρέψει τα χρήματα.

• από εράνους, εκδηλώσεις ή άλλες δράσεις που πραγματοποιούνται για το σκοπό αυτό.

• από τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να καταθέτουν στο ταμείο του σχήματος το 25% της προβλεπόμενης από τον νόμο αμοιβής ή αποζημίωσής τους.

Αποκλείονται χρηματοδοτήσεις και χορηγίες από κρατικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις.
Η συνέλευση (ή η γραμματεία) φροντίζει να αναθέσει σε συγκεκριμένα πρόσωπα τη διαχείριση των οικονομικών του σχήματος. Αυτοί-ές που έχουν τη σχετική ευθύνη υποβάλλουν στη συνέλευση αναλυτικό απολογισμό, μια φορά το χρόνο ή όποτε ενδιάμεσα προκύπτει θέμα αντικατάστασής τους.


ΣΤ. Η παρουσία στο περιφερειακό συμβούλιο

Η αρχή της εναλλαγής των προσώπων αφορά και στους υποψηφίους του σχήματος που εκλέγονται στο περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς. Κάθε υποψήφιος-α που εκλέγεται στο περιφερειακό συμβούλιο, παραιτείται με τη συμπλήρωση του μισού χρόνου της θητείας του και τη θέση του-της καταλαμβάνει ο-η πρώτος-η αναπληρωματικός-ή του-της. Σε ειδικές περιπτώσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και η περίπτωση της ολιγομελούς εκπροσώπησης, η συνέλευση καθορίζει το χρόνο της εναλλαγής, ώστε να υπάρξει εκπροσώπηση και των πέντε περιφερειακών ενοτήτων, κατά τη διάρκεια της θητείας του περιφερειακού συμβουλίου (με εξαίρεση, ίσως, την πρώτη θητεία, που είναι συντετμημένη χρονικά). Από την αρχή της εναλλαγής δεν εξαιρείται το πρόσωπο του υποψηφίου περιφερειάρχη.
Όλα τα εκλεγμένα μέλη του σχήματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της γραμματείας. Συνεδριάζουν, τουλάχιστον, μία φορά το μήνα με την ευθύνη του εκλεγμένου υποψήφιου περιφερειάρχη, για τον καθορισμό της τακτικής και το συντονισμό τους στο περιφερειακό συμβούλιο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της παράταξης.
Οι εκλεγμένοι στο περιφερειακό συμβούλιο έχουν την υποχρέωση να υπερασπίζονται και να προωθούν στην περιφέρεια Στερεάς τις αρχές της διακήρυξης, τις προγραμματικές θέσεις και τις αποφάσεις των οργάνων του σχήματος. Δεν έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν τις προσωπικές τους απόψεις ως θέσεις της παράταξης, όταν αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές και τις αποφάσεις της παράταξης.
Όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι συντάσσουν ετήσιο απολογισμό, που απευθύνεται στη συνέλευση. Η παρουσία και προβολή στα Μ.Μ.Ε. των υποψηφίων και των εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων γίνεται πάντα σε συνεργασία με τη γραμματεία, η οποία, σε συνεργασία με τον τομέα επικοινωνίας, έχει την ευθύνη για την κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή της παρουσίας τους, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη και το θέμα δημοσιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου